Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII w r. szk. 2023/2024

Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Korzeniowie, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII będą realizowane według programu nauczania autorstwa Teresy Król „Wędrując ku dorosłości”. Zajęcia te będą odbywać się w następujący sposób: 10 lekcji wspólnych i po 4 spotkania z podziałem na grupy dziewcząt i grupy chłopców w każdym oddziale klasowym.

„Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania – WDŻ w klasach IV – VIII

Cele kształcenia:

  1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
  2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
  3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
  4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
  5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
  6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
  7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Poniżej zamieszczamy linki do strony internetowej, na której znajdziecie Państwo programy nauczania przedmiotu dla poszczególnych klas. Zachęcamy do zapoznania się z treściami nauczania, celami oraz tematyką.

Rodzice/opiekunowie, którzy nie wyrażają zgody na udział dziecka w w/w zajęciach proszeni są o złożenie stosownego oświadczenia dostępnego u wychowawcy klasy.

Programy nauczania:

klasa 4 – http://sklep987393.shoparena.pl/upload/4sp-program-ewydanie.pdf

klasa 5 – http://sklep987393.shoparena.pl/upload/5sp-program-ewydanie.pdf

klasa 6 – http://sklep987393.shoparena.pl/upload/6sp-program-ewydanie.pdf

klasa 7 – http://sklep987393.shoparena.pl/upload/7sp-program-ewydanie.pdf

klasa 8 – http://sklep987393.shoparena.pl/upload/8sp-program-ewydanie.pdf