Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

Dostępność strony internetowej
Szkoła Podstawowa w Korzeniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoła Podstawowa w Korzeniowie.

 1. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-06.
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-06.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 2. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 3. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne 27 lutego 2021 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 5. Poprawienie dostępności strony w okresie przed 27.02.2021 niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Informacje dodatkowe – ułatwienia:

 1. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Podwyższony kontrast.
 3. Możliwość powiększenia liter.
 4. Podświetlane linki.
 5. Mapa strony.
 6. Skala szarości.
 7. Jasne tło.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi pięć wejść:
  • wejście główne do szkoły z podjazdem dla niepełnosprawnych (od strony północnej budynku)
  • wejście do części przedszkolnej budynku (od strony północnej budynku)
  • wejście od strony dziedzińca szkolnego (od strony zachodniej)
  • wyjście ewakuacyjne od strony klatki schodowej (od strony wschodniej)
  • wyjście ewakuacyjne z hali sportowej szkoły (od strony wschodniej)
 2. Dostępność budynku została zaprojektowana z uwzględnieniem wszelkich wymogów i przepisów zapewniających bezkolizyjne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wejście osób niepełnosprawnych zostało zlokalizowane po północnej stronie budynku, w sposób umożliwiający przejazd wózka inwalidzkiego bezpośrednio z poziomu terenu poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. Dostęp do sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego zapewnia niepełnosprawnym jednolity poziom posadzki parteru. Na parterze znajduje się oddzielny sanitariat przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych dostępny z korytarza głównego, wyposażony w uchwyty i poręcze uwzględniające potrzeby inwalidów. Komunikacja z piętrem zapewniona jest poprzez windę dla niepełnosprawnych wyposażoną w oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 3. Drogi ewakuacyjne w budynku spełniają wymagania warunków technicznych pod względem długości przejść i dojść pożarowych, szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych jak i kierunków otwierania drzwi.
 4. W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne oraz fluorescencyjne oznakowania ewakuacji dróg i wyjść.
 5. Schody oznaczono kontrastowo.
 6. Przy wejściu głównym i wejściu do części przedszkolnej znajduje się dzwonek.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Morawczyńska (dyrekcja@spkorzeniow.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146818923. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich