Konkurs plastyczny „ Świat w wierszach Marii Konopnickiej”

Konkurs plastyczny „ Świat w wierszach Marii Konopnickiej”

1. Organizator : Biblioteka Szkolna we współpracy z Samorządem Uczniowskim .

Konkurs plastyczny pt. „Świat w wierszach Marii Konopnickiej” jest organizowany w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, z okazji 180 rocznicy urodzin autorki.

2. Postanowienia ogólne

Celem konkursu jest

– zachęcenie dzieci i młodzież do poznania bibliografii oraz dzieł polskiej pisarki – Marii Konopnickiej;

– rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży;

– kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej przemyśleń i refleksji.

Konkurs adresowany jest do uczniów SP w Korzeniowie.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie.

– Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach : dla klas I – III SP, 4-8 SP;

– Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy inspirowanej dziełami literackimi Marii Konopnickiej, zgodnie z poniższymi zasadami :

* format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3

* technika wykonania pracy – dowolna

– Na każdej pracy powinny muszą być umieszczone informacje dotyczące autora (imię i nazwisko, klasa);

– Prace należy zgłosić do Biblioteki Szkolnej do dnia 20.04.2022 roku

4. Nagrody

– Organizator konkursu przyzna nagrody w postaci „literackich toreb niespodzianek” za I i II miejsce w każdej kategorii wiekowej;

– O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa;

Komisja konkursowa przy ocenie pracy weźmie pod uwagę :

* zgodność z tematyką konkursu

* walory estetyczne pracy

* oryginalność

* samodzielność wykonania

* dobór technik plastycznych

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo do odwołania;

– Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Szkolnej.

M. Neville – Ortyl,L. Popadziuk, Z. Tokarz, M. Sobuś